Zmluvy, Faktúry, Objednávky

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obec Sulín zverejňuje na svojej internetovej stránke zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2011.

Zmluvy
Povinne zverejňovaná zmluva, ktorou sa podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám rozumie písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

Faktúry
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám konkretizuje aj povinnosť zverejňovania faktúry. Rovnako je tu stanovená lehota 10 pracovných dní na zverejnenie faktúry. Lehota sa počíta odo dňa ich doručenia obci, najneskôr však do 30 dní od ich zaplatenia.

Objednávky
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám upravuje aj zverejňovanie objednávok na tovary a služby. 

Zmluvy, Faktúry, Objednávky za rok 2011

Zmluvy, Faktúry, Objednávky od 1.1.2012

Publikované: 28.10.2018 | Aktualizácia: 30.1.2019