Hasiči

►Dobrovoľný hasičský zbor.

Organizáciu hasičstva v Uhorsku upravovalo nariadenie ministerstva vnútra z 12. augusta 1888, ktoré rozoznávalo hasičstvo platené, dobrovoľné a povinné obecné. Historickým medzníkom v organizácii hasičstva na Slovensku po vzniku Československej republiky bol celoštátny zjazd československého hasičtva 6. augusta 1922 v Trenčíne, na ktorom bola založená Zemská hasičská jednota na Slovensku. Jej sídlom sa stal Martin. Hlavnou úlohou Zemskej hasičskej jednoty bolo zakladať a organizovať hasičské zbory a jednoty na Slovensku. Po ustanovení Zemskej hasičskej jednoty dochádza aj v okrese Stará Ľubovňa k zakladaniu hasičských zborov.

Po druhej svetovej vojne medzníkom vo vývoji požiarnej ochrany a hasičstva v Československu bolo vydanie zákona číslo 62/1950 Zb., ktorým požiarna ochrana bola daná do kompetencie národných výborov. Namiesto dobrovoľných hasičských zborov (DHZ), ktoré pracovali na spolkovom princípe, boli zriadené hasičské zbory ako výkonné orgány národných výborov. Tým dobrovoľné hasičstvo definitívne stratilo svoj spolkový charakter. Stalo sa zložkou Národného frontu a DHZ sa stali miestnymi jednotami Československého zväzu hasičstva (ČZH). l. januára 1953 ČZH bol premenovaný na Československý zväz požiarnej ochrany (ČZPO) a miestne jednoty na miestne organizácie (MO) ČSPO.

Do zlúčenia Malého a Veľkého Sulína v roku 1960 pôsobili v oboch obciach dva samostatné hasičské zbory.

►Malý Sulín.

Dobrovoľný hasičský zbor v Malom Sulíne bol založený pred 1. svetovou vojnou (1913). Po založení dostal ručnú dvojkolesovú striekačku s príslušenstvom (savice a hadice s prúdnicou), s ktorou sa v roku 1952 požiarne družstvo na konskom záprahu zúčastnilo na hasičskej súťaži. Ručnú striekačku hasiči Malého Sulína používali až do roku 1953, keď MO ČZPO bola pridelená motorová striekačka s príslušenstvom, vychádzkové a cvičné uniformy.

Velitelia:
Mikuláš Dvorožňák
Andrej Hriceňák
Juraj Štefaňák
Mikuláš Kuča (od 1944)
Štefan Romaňák (od 1950)

►Veľký Sulín.

Dobrovoľný hasičský zbor vo Veľkom Sulíne bol založený v roku 1920. Základom výzbroje zboru bola ručná striekačka z roku 1908.

Velitelia:
Ján Boguský (Juda)
Ján Hriňák ( Staško)
Štefan Dvorožňák (Vazorčák)
Ján Fiľák
Michal Špes (1948)
Ján Hriňák ml. (Staško) 1959 – 1962
Michal Hutník 1962 – 1986
Štefan Cicák

►Závodie.

Požiarny zbor v Závodí bol založený v roku 1961 po pričlenení Závodia k obci Sulín. V roku 1965 bola zboru pridelená motorová striekačka. Veliteľom požiarneho zboru sa v roku 1991 stal Štefan Boguský.


Z histórie a súčasnosti hasičského zboru v Sulíne

    Hasičstvo malo prirodzené korene medzi ľudom, pretože mu bezprostredne slúžilo a zjednocovalo ho. Slovenskí dobrovoľní hasiči obetavo chránili ľudské životy a hodnoty pred ničivou silou požiarov . Na území Slovenska sa požiarna ochrana rozvíjala len veľmi pomaly. Nebolo hasiacich zariadení. Voda, ktorú nosili vo vedrách, nestačila. Mnohé obce , medzi nimi aj naša , mali hlásnu službu. Hlásnik s trúbkou bol povinný dávať pozor či nehorí, upozorňovať občanov na nebezpečenstvo .
6.8.1922 bola na celoštátnom zjazde československého hasičstva v Trenčíne založená Zemská hasičská jednoty na Slovensku. Hasičské zbory sa tvorili najviac v rokoch 1923 – 1929.
Prvý dobrovoľný hasičský zbor vo Veľkom  Sulíne bol založený v roku 1920. Tieto údaje som získala z materiálov  Okresného archívu v Starej Ľubovni v roku 1986.
      Prvým veliteľom vo Veľkom Sulíne bol Boguský Ján ( Juda). Po ňom Hriňák Ján ( Staško) , potom Dvorožnák Štefan (Vazorčák). Za Štefana Dvorožňáka mal dobrovoľný hasičský zbor 24 členov. Hasičstvo bolo založené za notára Kubeka . V roku 1933 mali striekačku z roku 1908. K tejto striekačke mali 100 m dlhé hadice a 10 m savice.
Po Dvorožnákovi sa stal veliteľom Fiľák a v roku 1948 Špes. Od roku 1959 do roku 1962 bol veliteľom Hriňák Ján mladší ( Staško) . Od roku 1962 do 1986 bol veliteľom Hutník Michal , ktorý v roku 1986 sa stal predsedom Základnej organizácie Zväzu požiarnej ochrany . Pred ním bol predsedom ZO DPO Olekšák Michal, ktorý v roku 1986 zomrel. Po Hutníkovi sa stal veliteľom Štefan Cicák . V októbri 1979 obec dostala nové požiarne auto ÁVIU aj s dvanástkou striekačkou – PPS 12 . V roku 1981 mala základná organizácia 52 členov a v roku 1985 až 64 členov.

       Z rozprávania dlhoročného veliteľa hasičov (Štefana Romaňáka č. 61), som sa dozvedela , že v Malom Sulíne bol hasičský zbor založený ešte pred I. svetovou vojnou , asi v roku 1913.
Prvým veliteľom v Malom Sulíne bol Mikuláš Dvorožňák . Hasiči dostali ručnú dvojkolesovú striekačku s príslušenstvom , vrátane savice a hadice s prúdnicou. Ako prvý požiar, pri ktorom tento hasičský zbor zasahoval bol v roku 1925 , pri ktorom zhorelo 5 domov a 5 stodôl . Druhým veliteľom bol Andrej Hriceňák a po ňom Juraj Štefaňák. V roku 1937 bol veľký požiar v Poľsku v Žegiestowe , pri ktorom pomáhali aj naši hasiči. Hasiči mali oblečené blúzky a čiapky svetlozelené až žlté. V čase , keď bol veliteľom Juraj Štefaňák dostali hasiči 6 opaskov, sekery a 5 prilby. Po smrti Štefaňáka v roku 1944 prevzal velenie Mikuláš Kuča. V roku 1950 sa stal veliteľom dobrovoľného hasičského zboru Štefan Romaňák . Pri prevzatí tejto funkcie prevzal dvojkolesovú ručnú striekačku, 2 sekery , 6 plátených opáskov, 6 prilby , 9 uniforiem žltej farby , krompáč a 1 záchranné lano. Veliteľ Štefan Romaňák zapojil do hasičského zboru aj mladých chlapcov a vytvoril družstvo, ktoré sa v roku 1952 prvýkrát zúčastnilo na hasičskej súťaži. Nacvičovali ešte na ručnej striekačke. Na obvodnom kole v Malom Lipníku obsadili I. miesto a postúpili do okresného kola. Tu dostali odznak ako vzorné družstvo. V roku 1953 dostali z okresného mesta motorovú striekačku 6 , 180 m B hadice , 200 m C hadice s príslušenstvom , 9 uniforiem vychádzkových , 9 cvičných, 10 opaskov kožených a 10 sekerky. Potom sa každý rok zapájali do súťaži. Keďže v tomto čase ešte nechodili k nám do obce autobusy, na súťaže chodili na konských záprahoch .
Požiarny zbor v časti Závodie bol založený po pričlenení a zlúčení do obce Sulín v roku 1961. Veliteľom sa stal Štefan Boguský . V roku 1977 sa konala v Závodí obvodná súťaž požiarnych družstiev. Túto organizoval Okresný výbor Zväzu požiarnej ochrany v spolupráci s požiarnikmi zo Závodia.

Súčasnosť DHZ:

       Na členskej schôdzi Základnej organizácie DPO v Sulíne boli za členky DPO prijaté aj dievčatá a to Helena Hutníková, Emília Hutníková, Zdenka Olekšáková, Viera Borecká, Viera Olekšáková, Viera Hanišáková, Viera Maľarčíková, Mária Boguská a Anna Matviaková. Tým sa zvýšila členská základňa na 74 členov.
Požiarnej súťaže sa tak po prvýkrát 14. júna 1987 zúčastnili na Obvodnom kole požiarnej súťaže v Plavnici aj dorastenky . Členská základňa v ďalších rokoch sa rozrástla najmä o nové členky, ktoré sa zúčastňovali súťaži. Dorastenci a neskôr ženy dosahovali na súťažiach pekné umiestnenia .
Súťažné družstvo mužov v roku 1987 pozostávalo z týchto súťažiacich: Peter Olekšák, Štefan Hriňák, Milan Hanišák, Ján Maľarčík, Peter Kurcin, Michal Hiľák, Milan Fiľak, Milan Kuzmiak, Mikuláš Hutník, Ján Olekšák, Michal Hanišák, Ján Malast, Štefan Cicák a Michal Malast. Súťaži sa zúčastňovali aj Miroslav Hutník, Michal Hutník , Štefan Malast .
V roku 1988 obsadili 1. miesto na obvodnej súťaži v Malom Lipníku a postúpili na okresné kolo. Na I. mieste sa umiestnili aj muži.
Muži sa zúčastňovali požiarnych súťaži veľmi často a dosahovali aj dobré výsledky.
Už v roku 1975 sa dorastenci z Malého Sulína umiestnili na 2. mieste v obvodnej súťaži a muži na 4. mieste.
V roku 1979 – v obvodnom kole vo Veľkom Lipníku sa umiestnili na 3. mieste.

Požiarnici Sulína sa zaskveli na obvodných, okresných, pohárových súťažiach, ale postúpili aj na krajské kolo a Šarišský pohár.

Aktívnejšie sa začali zapájať do požiarnických súťaží od roku 1993.

Rok 1993
   13.6.1993 sa konala súťaž v Plavnici. Naše družstvo sa umiestnilo na 2. mieste.

Rok 1994
   1.5.1994 sa konala súťaž o pohár starostu obce Mníšek nad Popradom. Zúčastnili sa jej aj naše tri družstva mužov. Jedno družstvo skončilo na 2. mieste.
   5.6.1994 sa konala súťaž v Kyjove. Zúčastnili sa jej muži a dorastenci. Muži skončili na 6. mieste a dorastenci na 2. mieste.

Rok 1995
   V roku 1995 sa naši požiarnici nezúčastnili žiadnej súťaže.

Rok 1996
   12. mája 1996 sa konali spolu dva ročníky požiarnej súťaže v Medzibrodí o pohár starostu obce Mníšek nad Popradom. Z obce sa ho zúčastnili dva družstva. V II. ročníku družstvo mužov ukončilo na 4 . mieste a RD na 5 mieste .
V III. ročníku družstvo RD Sulín skončilo na 2. mieste a DPZ Sulín na 4 mieste. Súťaže sa zúčastnili družstvá z Kremnej, Mníška nad Popradom, Hraničného a Piwnicznej z PR .

   Dňa 26. mája sa konala okrsková súťaž požiarnych družstiev v Plavči , kde boli spojené dva okrsky. V tejto súťaži sa tiež zúčastnili naše dva družstva mužov. Družstvo RD obsadilo v našom okrsku I. miesto a družstvo DPZ 3. miesto v okrsku. V celkovom hodnotení sa naši umiestnili na II. mieste s počtom bodov 123, za Plavčom, ktorý  získal počet bodov 121,5.
   Dňa 16.6. sa konala v Nižných Ružbachoch okresná súťaž požiarnych družstiev. Do tejto okresnej súťaže postúpili obidva naše družstva. Družstvo RD obsadilo 2. miesto. Týmto umiestnením si vybojovali postup do súťaže o Šarišský pohár. Táto súťaž sa konala 18. augusta v Hniezdnom. Na Šarišskom pohári skončili na 5. mieste.
   Dňa 7.9.1996 sa konala pohárová súťaž vo Svite, kde obsadili 14. miesto.
   Dňa 21. 9. 1996 sa zúčastnili súťaže v Prešove, kde skončili na 5. mieste.
Súťažné družstvo pozostáva z týchto členov :
Hutník Mikuláš, Šmída Miroslav, Hriňák Štefan, Kuča Ján, Hanišák Milan, Maľarčík Ján, Kičura Štefan, Hutník Peter, Hiľák Vladimír.

Rok 1997
   Dňa 1. júna 1997 sa konalo obvodné kolo súťaže v Plavnici. Družstvá žien i mužov zvíťazili a postúpili na okresné kolo súťaže, ktoré sa konalo 21.júna v Novej Ľubovni. Muži obsadili 2. miesto a ženy 3.miesto.
   22. 6. sa zúčastnili súťaže , ktorú poriadal Křížik Prešov. Družstvo mužov obsadilo 8. miesto.
  5.7. poriadala súťaž Telovýchovná jednoty Malý Lipník. Na tejto súťaži súťažili ženy spolu s mužmi. Naši požiarnici obsadili 1 miesto a požiarničky 2.miesto.
  19.7. sa konala súťaž o Šarišský pohár. Tejto súťaže sa zúčastnilo družstvo mužov, ktorí obsadili 5. miesto s časom 25,61 sekúnd.
  26.7. sa konala súťaž, ktorú organizovalo družstvo VAP Prešov. Na tejto súťaži naše ženy obsadili 2. miesto a  muži 14. miesto.
   3.8. sa konala súťaž v Hniezdnom. Naše ženy skončili na 1. mieste a muži na 5. mieste.
  24.8. sa konala požiarna súťaž v našej obci. Zúčastnili sa jej družstva z Mníška nad Popradom, Starej Ľubovne, Malého Lipníka, Plavča, Plavnice a z Muszynej z Poľska. Pred očami asi 450 divákov nadchli najmä naši požiarnici. Naši muži zvíťazili s časom 21,7 sekúnd na 2. mieste sa umiestnili požiarnici so Starej Ľubovne a na 3. mieste sa umiestnil Mníšek nad Popradom. V kategórii žien zvíťazili opäť naše požiarničky s vynikajúcim časom 27,35 sekúnd, na 2. mieste skončilo družstvo z Plavča a na 3. mieste z Mníška nad Popradom.
   Dňa 31.augusta organizoval súťaž Chemosvit a.s. Svit. Súťažilo sa do kopca. Muži skončili 13.

Rok 1998
   V tomto roku boli vytvorené 3 požiarne družstvá a to družstvo mužov, dorastencov a družstvo žien. Všetky družstva si počínali dobre na rôznych súťažiach.
Prvou súťažou v tomto roku bola pohárová súťaž 24.mája 1998 v Ľubici. Družstvo žien sa umiestnilo na 3. mieste a družstvo mužov na 10. mieste.
Na okrskovej súťaži v Ľubotíne, ktorá sa konala 7.6. všetky družstva sa umiestnili na prvých miestach vo svojich kategóriách a tak postúpili na okresné kolo.
Aj na okresnom kole, ktoré sa konalo v Novej Ľubovni 21.júna sa všetky družstva umiestnili na prvých miestach, takže postúpili na Šarišský pohár, ktorý sa konal v Raslaviciach. Ženy obsadili 3.miesto, muži 10.miesto a dorastenci 5.miesto.
   1.8. sa konala súťaž v Ladomirovej okres Svidník, kde ženy obsadili opäť 1.miesto a muži 3.miesto. na súťaži v Hniezdnom 9.8. ženy obsadili 2.miesto a muži 7.miesto.
    15.augusta sa konali II. požiarnické slávností spojené so súťažou O pohár starostu obce Sulín. Zúčastnili sa jej družstvá z Plavča, Hniezdneho, Novej Ľubovne, Krížovej Vsi, Spišských Hanušoviec, z Poľska a naši požiarnici. Naši dorastenci súťažili za mužov.
Ráno o 8.00 hodine sa konala v kostole slávnostná bohoslužba s posvätením obecných symbolov a to obecnej vlajky, erbu obce, požiarnickej vlajky a sošky patróna požiarnikov svätého Floriána.
V súťaži na 1.mieste v kategórii žien sa umiestnili naše požiarničky s časom 21,62 sekúnd, čo je ich najlepší čas. Na 2. mieste skončili ženy z Plavča a na 3. mieste zo Spišských Hanušoviec. V kategórií mužov sa na 1. mieste umiestnili požiarnici z Križovej Vsi s časom 17,21 sekúnd, na 2. mieste naši dorastenci a na 3. mieste Hniezdne. Na 4. mieste skončila Nová Ľubovňa, na 5. mieste Spišské Hanušovce, na 6. mieste družstvo Žegestov z Poľska a na 7. mieste naši muži. Ich útok sa nevydaril.
    28.augusta sa zúčastnili naši požiarnici súťaže vo Svite, kde boli útoky do kopca a súťaže v Batizovciach. Vo Svite skončili ženy na 1.mieste. Mužom sa ani tu nedarilo, skončili na 9. mieste. V Batizovciach sa ženy umiestnili na 2. mieste a dorastenci na 4. mieste.
V kategórií žien súťažili Maľarčíková Terézia, Klembarová Mária, Hutníková Viera, Pjatáková Michaela, Maľarčiková Adriana, Hutníková Žofia, Olekšáková Jana, Staviarská Alena, Hanišáková Emília a Helena Malastová.
Kategóriu mužov tvorili Kuča Ján, Hanišák Milan, Hutník Mikuláš, Hriňák Štefan, Hutník Ivan, Kičura Štefan, Malarčik Ján.
Družstvo dorastencov pozostávalo z Olekšáka Jána, Staviarského Miroslava, Knapa Michala, Hutníka Martina, Hutníka Michala, Hanišáka Ľuba, Olekšáka Jaroslava.

Rok 1999
     8. mája sa konala pohárová požiarna súťaž v Plavči. Ženy obsadili I. miesto, dorastenci taktiež I. miesto a muži skončili na 3. mieste.
     6. júna sa konala okrsková požiarnícka súťaž v Sulíne. Na tejto súťaži sa všetky tri naše družstva umiestnili na prvých miestach a postúpili do okresného kola.
   20. júna sa konala okresná súťaž v Plavči. Ženy a dorastenci sa opäť umiestnili na I. mieste a postúpili do krajského kola. Muži skončili na 2. mieste.
    4. júla sa konala u nás súťaž o pohár starostu obce Sulín. Zúčastnili sa jej družstvá z Malého Lipníka, 3 družstvá z Mníška nad Popradom, Plavča, 2 družstva z Hniezdneho, 3 družstva z Forbás, 3 družstvá z Nižného Žipova, družstvo z Becherova, Spišských Hanušoviec a naše družstvá. Celkom ich bolo 6 družstiev žien a 13 družstiev mužov.
Na 1. mieste v kategórií mužov sa umiestnilo družstvo z Becherova s časom 17,85 sekúnd, na 2. mieste Sulín starší súťažiaci s časom 19,33 sekúnd a na 3.mieste Nižný Žipov. V kategórií žien sa na 1.mieste umiestnili naše ženy s časom 23,00 sekúnd, na 2.mieste Nižný Žipov a na 3.mieste Hniezdne. Dorastenci Sulína súťažili v kategórii mužov a skončili na 5. mieste.
    11. júla sa konalo krajské kolo požiarnych družstiev v Bardejove. Ženy sa umiestnili na 2. mieste a dorastenci na 4. mieste. Podľa času a výsledkov by sa boli ženy umiestnili na 1. mieste, ale dostali trestné body a tie ich posunuli na 2. miesto. V ich očiach sa zračil smútok , že im uniklo víťazstvo, lebo by sa boli dostali do celoslovenského kola, ktoré sa konalo v Piešťanoch.
    22.júla sa zúčastnili súťaže v Bardejove.
   25. júla sa zúčastnili Šarišského pohára v Novej Ľubovni. Ženy a dorastenci opäť zvíťazili vo svojich kategóriach a muži sa umiestnili na 4. mieste.
  15. augusta sa zúčastnili pohárovej súťaže v Spišskom Bystrom. Ženy skončili na 3. mieste a muži na 13. mieste.
  22. augusta sa zúčastnili na dvoch súťažiach. Najskôr vo Svite , kde ženy obsadili 3. miesto a muži skončili na 12. mieste. Potom súťaže v Nižnom Žipove okres Trebišov , kde ženy skončili na 1. mieste a muži na 3. mieste.
   5. septembra v pohárovej súťaži v Becherove ženy obsadili 1. miesto, dorastenci 4. miesto a muži skončili na 6. mieste. Touto súťažou zakončili svoju sezónu požiarnici.

Rok 2000
   11. júna sa konala prvá pohárová súťaž v tomto roku v Mníšku nad Popradom. Naši muži obsadili 1 . a 2. miesto a ženy 1. miesto.
   25. júna sa konalo okrskové kolo požiarnej súťaže v Údole. Dorastenci a ženy zvíťazili a postúpili na okresné kolo a muži boli druhí.
   8. júla sa zúčastnili pohárovej súťaže v Nižnom Žipove pri Trebišove. Ženy skončili na 3. mieste a muži na 4. mieste.
  15. júla sa zúčastnili pohárovej súťaže vo Svite. Z 31 mužských družstiev naši muži skončili na 11. mieste a ženy na 3. mieste.
  23. júla sa zúčastnil i pohárovej súťaže v Liptovskej Tepličke. Dorastenci skončili na 5. mieste a ženy na 3. mieste.
  6. augusta sa konalo okresné kolo v Hniezdnom. Muži skončili až na 8. mieste. Dorastenci a ženy sa umiestnili na prvom mieste a postúpili na Šarišský pohár. V tento deň sa konala aj pohárová súťaž požiarnych družstiev v Hniezdnom . Ženy skončili prvé a muži až na 9. mieste, i keď mali čas 19,88 sekúnd.
  13. augusta sa konala pohárová súťaž u nás. Zúčastnilo sa jej sedemnásť súťažných družstiev. Zúčastnili sa jej aj požiarnici z Poľska. Naše družstvo žien a mužov skončilo na 2. mieste . V obidvoch kategóriach na 1. mieste sa umiestnili súťažiaci z Becherova. Muži Becherova mali čas 17,74 sekúnd a muži naši 18, 06 sekúnd. Ženy Becherova zvíťazili časom 21,54 sekúnd a ženy Sulína 21,90 sekúnd.
Sponzormi podujatia boli Roľnícke družstvo Sulín , Poľovnícke združenie Sulínka, Limo Špes, Minerál. voda s.r.o. Sulín , Pohostinstvo " U Jeleňa ", Salaš Poľana , Pohostinstvo Sulín. Prítomní si mohli pochutiť na chutnom guláši, pečenej klobáse alebo pečenej rybe.
  20. augusta súťažili v Šarišskom pohári, ktorý sa konal v Pečovskej Novej Vsi.
Ženy obsadili 2. miesto a dorastenci 6. miesto.
  27. augusta zakončili sezónu súťažou v Poľsku spolu s požiarnikmi z Malého Lipníka a Plavča. Bolo to skôr ukážkové vystúpenie, pretože Poliaci majú iný systém súťaže i techniky a tak ich časy sú horšie.

Rok 2001
  Okrskové kolo požiarnych družstiev sa konalo v Plavči 17. júna 2001. Z našej obce sa ho zúčastnili ženy, dorastenci a muži. Všetky kategórie obsadili prvé miesto a postúpili na okresné kolo. Okresné kolo sa konalo 24 . júna taktiež v Plavči. Dorastenci obsadili prvé miesto a postúpili na Šarišský pohár. Ženy skončili na 2. mieste a muži na 1. mieste.
  Šarišský pohár sa konal 21. júla v Šarišských Michaľanoch, ale naši neboli úspešní, skončili na 4. mieste.
  19. augusta sa zúčastnili pohárovej súťaže v Becherove. Muži skončili na 4. mieste.
  25. augusta sa konala pohárová súťaž u nás. Navštívil nás aj prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany p. Fogaš a predseda redakčnej rady časopisu Požiarnik p. Laborecký.
Súťaže sa zúčastnili družstva z Nižného Žipova, VAP Prešov, ktorý je majstrom Slovenska, požiarnici z Hniezdneho a naše tri družstva.
V kategórii mužov zvíťazila VAP Prešov s časom 17,3 sekúnd pred Nižným Žipovom a našimi mladými, ktorí skončili  časom 18,9 sekúnd. V kategórii žien súťažili iba naše ženy.
  2. septembra sa zúčastnili súťaže v Hniezdnom. V kategórii žien sa naše ženy zúčastnili na 2. mieste a muži skončili na 4. mieste.

Rok 2002
  Dňa 20. júla sa konala požiarna súťaž v našej obci. Zúčastnilo sa jej 14 družstiev mužov a to 2 družstva z Hniezdneho, Novej Ľubovne a naše a po jednom družstve zo Spišských Hanušoviec, Chmeľnice, Malého Lipníka, Plavnice, Nižného Žipova, Lesíčka, Ovčieho a VAP Prešov. Za ženy súťažili iba naše požiarničky. Zvíťazilo družstvo VAP Prešov pred Lesíčkom a Nižným Žipovom. Naši mladí požiarnici obsadili 4. miesto.
  Dňa 21. júla sa konalo okresné kolo požiarnickej súťaže v Chmeľnici, kde naši dorastenci skončili na prvom mieste a muži na druhom mieste.
  Dňa 17.8.2002 sa uskutočnila požiarna súťaž o Šarišský pohár v Prešove. Naši dorastenci obsadili 5. miesto.

Rok 2003
  Dňa 9. augusta sa konala požiarnická súťaž v našej obci. Zúčastnili sa jej dva družstvá z Hniezdneho, družstvo z Novej Ľubovne, Chmeľnice, Stariny, Lesíčka a dva družstva Sulína. V kategórii žien sa zúčastnili súťaže iba naše požiarničky, ktorí dosiahli čas 23,32 sekúnd.
V kategórii mužov zvíťazilo družstvo z Lesíčka, ktoré je dvojnásobným majstrom Slovenska. Zvíťazili časom 16,28 sekúnd. Na druhom a treťom mieste sa umiestnilo Hniezdne. Naše družstvo skončilo na štvrtom mieste časom 18,49 sekúnd.
V kategórii žien súťažili : Viera Hutníková , Mária Klembarová, Terézia Malarčiková, Andrea Malarčiková, Michaela Pjatáková , Helena Adamičková, Emília Hanišáková a Renáta Malastová.
Za mužov súťažili : Lukáš Kuča, Michal Hiľák, Rastislav Hriňák, Miroslav Staviarsky, Martin Kurcin, Matúš Hutník, Michal Hutník , syn majiteľa pohostinstva. Druhé družstvo tvorili Milan Hanišák, Štefan Hriňák, Vladimír Hiľák, Marek Živčák, Michal Knap, Adrián Klimčák.
  Naši požiarnici sa zúčastnili aj súťaží v Hniezdnom dňa 10. augusta a 16. augusta v Chmeľnici, kde sa konal Šarišský pohár.

Rok 2004
  Okrsková súťaž dobrovoľných hasičských zborov sa konala v Hromoši 27. júna 2004. Naše družstvo mužov sa umiestnilo na 1. mieste a postúpili na okresnú súťaž vo Vislanke , ktorá sa konala 11. júla 2004.
  15. augusta sa konala pohárová súťaž v Hniezdnom. Z našej obce sa jej zúčastnili iba muži, ale nezískali žiadne víťazstvo.
  22. augusta sa konal 8. ročník hasičskej súťaže o pohár Obce Sulín. Zúčastnilo sa jej 9 družstiev mužov a jedno družstvo žien . V kategórii mužov súťažili po dva družstvá z Hniezdneho, Forbas, jedno družstvo z Novej Ľubovne , Krížik Prešov a tri naše družstvá. Víťazom sa stalo družstvo Krížik Prešov časom 17,65 sekúnd. Druhé a tretie miesto obsadili družstvá z Hniezdneho. Za nimi skončili naši hasiči.
V kategórii žien súťažili iba naše ženy, ktoré dosiahli čas 28,20 sekúnd.

Rok 2005
  Dňa 12. júna sa konala okrsková súťaž dobrovoľných hasičských zborov v Malom Lipníku.
Z našej obce sa jej zúčastnilo iba družstvo mužov a dorastenci. Družstvo mužov skončilo na 2. mieste a dorastenci na 1. mieste.
  Okresné kolo sa konalo v Chmeľnici 26. júna. Dorastenci obsadili 2. miesto a muži 4. miesto.
  31.júla sa konala pohárová súťaž v Hniezdnom. Zúčastnili sa jej iba muži, ktorí skončili na 4. mieste.
  6. augusta sa konal IX. ročník hasičskej súťaže o Pohár obce Sulín. Zúčastnilo sa jej 6 družstiev mužov a naše ženy. Ženy dosiahli čas 24,55 sekúnd. Na 1. a 2. mieste skončili naši hasiči s časom 18,90 sekúnd a 19,44 sekúnd. Na treťom mieste skončilo družstvo z Hniezdneho II. s časom 20,90 sekúnd. Štvrté miesto obsadila Nová Ľubovňa, za nimi skončili hasiči z Poľska a posledné bolo družstvo z Hniezdneho I., ktorému nevyšiel ani jeden útok .
Naši hasiči sa čoraz menej zúčastňujú hasičských súťaži. Dôvodom je aj to, že väčšina pracuje v zahraničí . Zo strany žien je menší záujem o tento šport.

Rok 2006
  V tomto roku bol menší záujem o účasť na súťažiach a to z dôvodu pracovných povinnosti. Muži pracujú prevažne v zahraničí a ženy už pomaly striedajú ich deti. Na obecnom úrade sú umiestnené poháre a iné vecné ceny asi zo všetkých hasičských súťaží od roku 1987. Je ich celkom 77.
  30. júla sa konala v Malom Lipníku okrsková súťaž dobrovoľných hasičských zborov Z našich hasičov sa súťaže zúčastnilo iba jedno družstvo mužov, ktoré skončilo na 1. mieste.
  20. augusta sa konala pohárová súťaž DHZ v Hniezdnom. Naši hasiči medailové miesta neobsadili.
  2. septembra sa konala pohárová súťaž v našej obci. Zúčastnili sa jej hasiči z Malého Lipníka, Hniezdneho, Spišských Hanušoviec, Poľska - Zegiestowa a naše tri družstva mužov a dva družstva žien.
V kategórii žien bolo umiestnenie následovné : 1. miesto Sulín , 2. miesto Hniezdne a 3. miesto obsadili naše dievčatá, ktoré sa súťaže zúčastnili po prvýkrát. Družstvo žien v zložení Viera Hutníková, Terézia Malarčiková, Mária Klembarová, Žofia Hutníková, Emília Hanišáková, Alena Staviarská sa už asi súťaže zúčastnili naposledy, takže každá z nich dostala na pamiatku pohár ako odmenu za dlhoročnú činnosť.
V druhom družstve súťažili Lucia Vitková, Jana Fiľáková, Michaela Hanišáková, Jana Hanišáková, Mária Klimčáková a ženy z prvého družstva, ktoré zapájali hadice okolo stroja.
V kategórii mužov bolo takéto umiestnenie :
1. miesto Spišské Hanušovce, čas 16,43 sekúnd,
2. miesto Sulín III., čas 18,53 sekúnd,
3. a 4. miesto Hniezdne,
5. a 6. miesto Sulín,
7. miesto Zegiestow,
8. miesto Malý Lipník , čas 36,21 sekúnd.

Rok 2007
  17. júna sa konala okresná súťaž Dobrovoľných hasičských zborov v Starej Ľubovni. Zúčastnili sa jej dorastenci a muži. Dorastenci skončili na 1. mieste a muži na 4. mieste.
  5. augusta sa konala pohárová súťaž v Hniezdnom. Dorastenci obsadili až 10. miesto, muži 21. miesto a ženy 8. miesto.
  18.augusta sa konala súťaž Šarišský pohár v Prešove. Dorastenci obsadili 2. miesto.
  26. augusta sa konal 11. ročník hasičskej súťaže v Sulíne. Zúčastnili sa jej 4 družstvá žien a to z Plavča, Novej Ľubovne a dva naše družstva. V kategórii mužov súťažilo 5 družstiev a to z Hniezdneho, Nižných Ružbách, Novej Ľubovne a dva naše družstvá. V kategórii žien prvé dva miesta obsadili naše hasičky , na treťom mieste skončila Nová Ľubovňa a na štvrtom mieste Plaveč. V kategórii mužov taktiež na prvom a druhom mieste skončili naši hasiči, na treťom mieste Nová Ľubovňa, na štvrtom mieste Nižné Ružbachy a na piatom mieste Hniezdne.

Rok 2008
 V tomto roku sa už nekonali obvodné kola hasičských súťaží, ale iba okresná súťaž. Okresná súťaž sa konala v Malom Lipníku dňa 22.6.2008. Dorastenci obsadili 1. miesto, dorastenky a muži obsadili 3. miesta.
 Pohárová súťaž sa konala v Hniezdnom 3.8.2008. Zúčastnili sa jej iba muži, ktorí obsadili 8. miesto.
V tomto roku sa už nekonala hasičská súťaž v našej obci, pretože na jej zorganizovanie sa nikto nepodujal.

Rok 2009
  V tomto roku sa naši hasiči zúčastnili iba pohárovej súťaže v Hniezdnom, ktorá sa konala 2. augusta 2009. Zúčastnili sa jej iba naši dorastenci, ale pokusy sa im nevydarili, takže nezískali žiadne ocenenie.

Rok 2010
  V tomto roku sa v našej obci nekonali žiadne súťaže aj vzhľadom k povodňou poškodenému ihrisku. Taktiež ani hasiči sa žiadnych súťaží nezúčastnili.

Rok 2011
  Hasiči sa v tomto roku žiadnych súťaží nezúčastnili.

Rok 2012
  Dňa 22.7.2012 sa konala hasičská súťaž v Malom Lipníku. Naši muži obsadili 3. miesto.
  5.8.2012 sa zúčastnili hasiči súťaže v Hniezdnom, kde ženy obsadili 1. miesto.
  26.8.2012 sa družstva mužov a žien zúčastnili na hasičskej súťaži vo Veľkom Lipníku. Obidva družstva boli diskvalifikované.

Rok 2013
  Dňa 30. júna sa konala v Nižných Ružbachoch hasičská súťaž. Zúčastnili sa jej aj naši dorastenci, ktorí sa umiestnili na 3. mieste. Aktívnym iniciátorom hasičských súťaží je 22. ročný Peter Hanišák a jeho otec Milan Hanišák, ktorí sú hasiči z povolania.

P o ž i a r e :

Rok 1925 – zhorelo 5 domov a 5 stodôl,
Rok 1940 – zasahovali požiarnici dvakrát
Rok 1959 – v noci o 0, 30 hod vznikol požiar v Malom Sulíne , zničené boli 4 domy a 2 stodoly. Postihnutí boli Mikuláš Štefaňák, Peter Malast, Štefan Štefaňák a Verona Koščová.
Na lokalizovanie požiaru prišli aj 2 požiarne zbory zo Žegiestowa a Muszyny z Poľska. Škody predstavovali asi 44 tis. Sk. Pred 19 rokmi postihla týchto občanov taká istá pohroma.
31.7.1976 – požiar domu Michala Kičuru, Verony Hriňákovej . Zhorela aj stodola.
Počas letných prázdnin v roku 1979 – požiar u Hutníka Jozefa, zhorela stodola.
21.8.1982 – zhorela stodola Michala Boguského
20.7.1989 – zhorel rodinný dom aj s majiteľkou Annou Knapovou v časti Malý Sulín
29.12.1989 – zhorel rodinný dom Anny Petriľákovej v Závodí
15.9.2000- zhorela stodola Jána Olekšáka
24.12.2004 o 5,00 hod. požiar v rodinnom dome Kuzmiakových v Hute, zhorela strecha rodinného domu. Dom sa využíva na rekreačné účely.
27.12.2007 okolo 23,30 hod. vypukol veľký požiar na Dvorožňákovke. Zhorela hospodárska budova a letná kuchynka Michala Hutníka č. 153, hospodárska budova a časť rodinného domu Petra Dvorožňáka č. 154. Tento dom sa využíva už iba na rekreačné účely. Príčinou požiaru bol skrat na elektrickom zariadení u Dvorožňáka.Vypracovala Helena Malastová, kronikárka obce


Materiály : Štátny archív MV SR – Stará Ľubovňa
Kronika obce

Publikované: 25.3.2015 | Aktualizácia: 30.1.2019
Nastavenia cookies