Základná škola

Systém vzdelania v Uhorsku upravoval zákon číslo 38/1848. Na Slovensku platil až do roku 1918. Podľa tohto zákona školy mohli zriaďovať cirkvi, spolky, súkromné osoby, obce a štát. Školská dochádzka bola povinná pre deti od 6 do 15 rokov. Pri elementárnych školách boli aj opakovacie školy, ktoré tvorili ich súčasť. Poslaním opakovacej školy bolo opakovať učivo prebrané v elementárnej škole.

O činnosti škôl v Malom a Veľkom Sulíne a v Závodí od ich založenia do roku 1918 sa nezachovali žiadne dokumenty. Skromné informácie nám poskytuje školská kronika osady Závodie, ktoré do roku 1960 patrilo k obci Mníšek. Obecná ľudová škola vo Veľkom Sulíne existovala už v l. polovici 19. storočia. Dokumentuje to skutočnosť, že na tejto škole po svojom príchode na faru do Veľkého Sulína, od roku 1849 až do svojej smrti v roku 1878, ako učiteľ pôsobil Ivan Andrejovič Stavrovský.

Pred 1. svetovou vojnou deti zo Závodia a z Malého Sulína dochádzali do školy vo Veľkom Sulíne. V kronike školy v Závodí sa uvádza, že „v roku 1915 a snáď i v rokoch 1914 a 1913 deti už nechodili do Sulína do školy, ale v Závodí ako i Medzibrodí bol zriadený len kurz, v ktorom sa učilo triviálne predmety. Učiteľ Sús z Veľkého Sulína dochádzal dvakrát v týždni."1 Pred 1. svetovou vojnou na škole vo Veľkom Sulíne pôsobili učitelia: Sipko, Hromjak, Michal Vasilko a František Sús. V osade Závodie, Krendželovka a Medzibrodie sa od roku 1915 - 1936 nevyučovalo.

Po utvorení československého štátu sa vo Veľkom Sulíne začalo vyučovať až v roku 1925. Prvým učiteľom na tejto škole bol Ján Timko, ktorý na škole pôsobil jeden rok. Po ňom nastúpil Mikuláš Schudich.

Výnosom Ministerstva školstva a národnej osvety (MŠaNO) z 2. marca 1936 bola zriadená jednotriedna Štátna ľudová škola v Medzibrodí, s platnosťou od začiatku školského roka 1936/1937. Závodčania odmietli posielať svoje deti do školy v Medzibrodí a žiadali zriadenie školy v Závodí. 1.4.1937 bola zriadená druhá trieda tejto školy v osade Závodie. Umiestnená bola v prenajatom drevenom dome Michala Boguského (Kostolníka). Za prvú učiteľku na škole bola ustanovená Rozália Zoriščáková. 1.9.1942 rozhodnutím MŠaNO, bola štátna ľudová škola zmenená na gréckokatolícku ľudovú školu. V roku 1946 bol v škole zmenený vyučovací jazyk slovenský na jazyk ruský. Škola v Závodí bola zrušená 17. marca 1952 a žiaci boli začlenení do školy vo Veľkom Sulíne.

Na škole počas jej 15-ročnej existencie pôsobili:

Rozália Zoriščáková (1937), Magda Stanková (1937 - 1938), Svatoň Kerle (1938 - 1939), Gabriela Brezáková (1938 - 1939), Veronika Brnová (1939 - 1940), Milan Fazekáš (1940), Milan Brusničan (1941-1942), Mária Faithová (1942 - 1943), Andrej Pitoňák (1943 - 1944), Feodosij Panasjuk (1947 - 1948), Anna Kovalčuková (1949 - 1950), Andrej Kozák (1950 - 1951).

V rokoch 1939 - 1944 došlo na Slovensku v školstve k viacerým zmenám. 26. novembra 1940 Slovenský snem schválil zákon číslo 308/1940 Sl. z. o ľudových školách, ktorý nadobudol platnosť l. januára 1941. Zákon nariaďoval najneskôr do 31. decembra 1942 pretvoriť všetky školy na konfesijné. Podľa zákona sa nesmeli zriaďovať ľudové školy spolkové, súkromné a štátne. Podľa tohto zákona Ministerstvo školstva a národnej osvety so súhlasom Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pretvorilo vtedajšie štátne ľudové školy v Malom a Veľkom Sulíne na gréckokatolícke ľudové školy. Učiteľov nevolili školské stolice, ale na učiteľské miesta ich ustanovoval štát na návrh personálnej komisie.

Po oslobodení obce Červenou armádou na ustanovujúcich schôdzach obyvateľov Malého Sulína 2. februára 1945 a Veľkého Sulína 1. februára 1945, na ktorých boli utvorené miestne národné výbory, bolo rozhodnuté zmeniť vyučovací jazyk slovenský na jazyk ruský na dvojtriednej Gréckokatolíckej ľudovej škole v Malom Sulíne a na trojtriednej Gréckokatolíckej ľudovej škole vo Veľkom Sulíne z dôvodu, že obyvatelia sú ruskej národnosti. Na škole v Závodí sa zmena vyučovacieho jazyka uskutočnila 8. 2. 1946.

V rokoch 1945 - 1948 prešli školy v Malom a Veľkom Sulíne a v Závodí viacerými premenami. Nariadením SNR číslo 34/1945 zo 16. mája 1945, ktorým bolo realizované jej nariadenie číslo 5/1944 zo 6. septembra 1944, všetky školy boli poštátnené. Ľudové školy po poštátnení mali názov štátna ľudová škola.

Zákonom o jednotnom školstve číslo 95/1948 Zb. z 21. apríla 1948, ktorý nadobudol platnosť 1. septembra 1948, štátne ľudové školy boli premenované na národné školy. Zmeny sa prejavili nielen v názvoch školy, ale predovšetkým v obsahu vyučovania. Rozhodnutím Krajského národného výboru v Prešove z 12. 6. 1951 bola vo Veľkom Sulíne zriadená neúplná stredná škola pre obce Veľký Sulín, Malý Sulín a Závodie. Zákonom o školskej sústave a vzdelávaní učiteľov číslo 31/1953 Zb., ktorý Národné zhromaždenie schválilo 24. apríla 1953 (druhý školský zákon), bola opäť zavedená osemročná povinná školská dochádzka a zriadené osemročné stredné školy. V duchu tohto zákona bola ustanovená Osemročná stredná škola vo Veľkom Sulíne. Budovy škôl v Malom i Veľkom Sulíne boli nevyhovujúce. Preto sa začalo s výstavbou novej školy vo Veľkom Sulíne. Nová budova školy bola postavená v roku 1959. Jej výstavba sa uskutočňovala za veľmi ťažkých podmienok. Najväčšie problémy boli pri doprave stavebného materiálu. Cesta Malý Lipník - Veľký Sulín bola zjazdná iba pre konské poťahy. Pre neschodnosť cesty všetok stavebný materiál sa prepravoval na územie Poľska (na poľskú stranu rieky Poprad) a cez brod pri Malom Sulíne do Veľkého Sulína. Stavebný materiál sa mohol prevážať iba vtedy, keď stav vody v Poprade bol nízky. Základy budovy novej školy postavil Stavebný podnik Stará Ľubovňa. Neskôr stavbu prevzali a dokončili Pozemné stavby Prešov. Budova školy bola daná do užívania 1. januára 1959. Do lavíc novej školy zasadli aj žiaci z Malého Sulína, v ktorom tamojšia škola bola 1. septembra 1959 zrušená.

Zákonom číslo 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania z 15. decembra 1960 (tretí školský zákon), ktorým sa osemročné stredné školy transformovali na základné deväťročné školy, bola povinná školská dochádzka predĺžená na deväť rokov pre všetku mládež od 6 do 15 rokov. Škola vo Veľkom Sulíne po vydaní tohto zákona sa zmenila na Základnú deväťročnú školu. 31. 8. 1961 na verejnom zhromaždení občania rozhodli zmeniť vyučovací jazyk ukrajinský na jazyk slovenský. K závažnej zmene v existencii školy došlo v roku 1975. Rozhodnutím ONV v Starej Ľubovni zo 17. júla 1975 (z dôvodu zníženého počtu žiakov) dochádza k integrácii 6. - 9. ročníka do Základnej školy (ZŠ) v Malom Lipníku. O rok neskôr (1. 9. 1976) k ZŠ v Malom Lipníku bol pričlenený aj piaty ročník. Škola sa stala dvojtriednou.

Na základe smerníc Ministerstva školstva SSR číslo 10395/1979-20 z 13. augusta 1979 o organizácii základnej školy ONV - odbor školstva v Starej Ľubovni zrušil dvojtriednu Základnú školu v Sulíne a zriadil jednotriednu základnú školu s 1. a 2. ročníkom. Tretí a štvrtý ročník bol pričlenený k Základnej škole v Malom Lipníku.

O desať rokov neskôr (od školského roku 1989/1990) boli tieto ročníky opäť začlenené do Základnej školy v Sulíne. Zároveň bola zriadená školská družina, ktorú navštevovalo 27 žiakov.

Počet žiakov od školského roku 1962/1963 do školského roku 2003/ 2004 a školský rok 2010/2011 ukazuje tabuľka:

Školský rok Ročníky  Počet žiakov Školský rok  Ročníky Počet žiakov
1962/1963  1 - 9  180  1986/1987 1 - 2 10
1968/1969  1 - 9  166  1987/1988 1 - 2 13
1969/1970  1 - 9  153  1988/1989 1 - 2 10
1970/1971  1 - 9  140  1989/1990 1 - 4 30
1971/1972  1 - 9  127  1990/1991 1 - 4 33
1972/1973  1 - 9  117  1991/1992 1 - 4 35
1973/1974  1 - 9  111  1992/1993 1 - 4 36
1974/1975  1 - 9  111  1993/1994 1 - 4 34
1975/1976  1 - 4  45  1994/1995 1 - 4 37
1976/1977  1 - 4  36  1995/1996 1 - 4 37
1977/1978  1 - 4  31  1996/1997 1 - 4 34
1978/1979  1 - 4  29  1997/1998 1 - 4 38
1979/1980  1 - 4  29  1998/1999 1 - 4 28
1980/1981  1 - 4  29  1999/2000 1 - 4 29
1981/1982  1 - 4  29  2000/2001 1 - 4 26
1982/1983  1 - 4  22  2001/2002 1 - 4 25
1983/1984  1 - 2  10  2002/2003 1 - 4 23
1984/1985  1 - 2  10  2003/2004 1 - 4 18
1985/1986  1 - 2  15 2010/2011 1 - 4  7

V školskom roku 2002/2003 došlo k významnej zmene. 1. júla 2002 bola škola delimitovaná obci. Zároveň došlo k zlúčeniu základnej školy s materskou školou pod názvom Základná škola s materskou školou v Sulíne. Škola získala právnu subjektivitu. Po výberovom konaní bola starostom obce za riaditeľku školy ustanovená Mgr. Marcela Malastová, za učiteľku ZŠ Mgr. Janka Gerjaková a za učiteľku materskej školy Oľga Semenďáková.
V školskom roku 2008/2009 z dôvodu nízkeho počtu žiakov sa vytvorila jedna trieda s ročníkmi 1.- 4., ktorú navštevovalo 10 detí. Riaditeľkou a zároveň učiteľkou je Mgr. Janka Salátková.

Z dôvodu nízkeho počtu žiakov Základná škola s materskou školou nezačala k 1.9.2011 svoju činnosť a Obec Sulín požiadala o jej vyradenie zo siete základných škôl.
Ministerstvo školstva SR vyradilo zo siete základných škôl Základnú školu s materskou školou v Sulíne k 31.1.2012. Taktiež vyradilo zo siete školských zariadení aj materskú školu a školskú jedáleň.
Všetci žiaci navštevujú od školského roku 2011/2012 Základnú školu s materskou školou v Malom Lipníku.

V rokoch 1936 - 2005 funkciu riaditeľa školy vykonávali:

 • Mikuláš Babjak 26. 9. 1936 - 6. 9. 1940
 • Štefan Lazoričák 6. 9. 1940 - 22. 1. 1941
 • Irena Hritzová 22. 1. 1941 - 4. 9. 1947
 • Ivan Hric 4. 9. 1947 - 24. 6. 1948
 • Ivan Hrebík 24. 6. 1948 - 1950
 • Štefan Šesták 1950 - 1953
 • Jozef Kubička 1953 - 1955
 • Michal Kuča 1955 - 1962
 • Ján Hiľák 1962 - 1983
 • Júlia Hiľaková 1983 - 1989
 • Ján Hiľák 1989 - 1991
 • Marta Tyliščáková 1991 - 2001
 • Mgr. Marcela Malastová 2001 - 2003
 • Mgr. Silvia Dlugolinská 2003 - 2007
 • Mgr. Janka Salátková od 2007 - 2011
Publikované: 25.3.2015 | Aktualizácia: 30.1.2019
Nastavenia cookies