Komisie

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

 

A)               z r i a ď u j e

 

             1. Inventarizačnú komisiu, vyraďovaciu komisiu a likvidačnú komisiu

 

             2. Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

           

             3. Komisiu pre šport a kultúru

 

             4. Stavebnú komisiu

 

 

B)                u r č u j e  náplň práce:

 

           1. Inventarizačnej komisie,  vyraďovacej komisie a likvidačnej komisie

 

              -  vykonáva inventarizáciu majetku, zásob, pohľadávok, záväzkov, pokladne, cenín

              -  kontroluje majetok navrhnutý na vyradenie a navrhuje spôsob likvidácie

              -  zabezpečuje likvidáciu majetku

 

           2.  Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov :

               - preskúmanie oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

 

          3. Komisie pre šport a kultúru

              - spolupracuje s organizáciami,  fyzickými a právnickými  osobami pri organizovaní kultúrnospoločenských podujatí v obci

            -  zostavuje kalendár kultúrnych, športových a spoločenských podujatí a aktivít na príslušný kalendárny rok

            -  samostatne organizuje, resp. participuje pri usporadúvaní športových podujatí na území obce

 

            4.  Stavebnej komisie

              - posudzuje koncepcie z hľadiska rozvoja obce

              - posudzuje projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ v oblasti svojej pôsobnosti

              - posudzuje  a usmerňuje vlastnú investičnú činnosť obce v záujme zabezpečenia potrieb

                obyvateľov  obce a rozvoja obce

 

 

C)                v o l í

 

           1.    a)  predsedu Inventarizačnej  komisie  Peter Kurcin

                       členov komisie: Bc. Marián Imrich a Lukáš Kičura

 

                  b)   predsedu Vyraďovacej komisie  Lukáš Kičura

                         členov komisie: Peter Kurcin, Bc. Marián Imrich

 

                 c)   predsedu Likvidačnej  komisie  Bc. Marián Imrich

                       členov komisie: Lukáš Kičura,  Helena Malastová

 

         2.   predsedu  Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných

               funkcionárov: Samuel Malast

               členov komisie: Peter Kurcin a Lukáš Kičura

 

          3.  predsedu Komisie pre šport a kultúru: Bc. Martin Kurcin

               členov komisie: Peter Hanišák, Jakub Hanišák, Lukáš Kičura, Samuel Malast

                                              a Bc. Marián Imrich   

 

          4.  predsedu Stavebnej  komisie:  Bc. Marin Kurcin

               členov komisie:  Peter Kurcin, Ing. Rastislav Hriňák, Bc. Marián Imrich       

 

Publikované: 24.3.2015 | Aktualizácia: 19.12.2022