Aktuality


Otvorenie Informačného centra Sulín
14.6.2022

Otvorenie Informačného centra Sulín

Dňa 1.6.2022 bolo v našej obci otvorené Informačné centrum, poskytujúce služby turistom a cykloturistom.
Otvorenia sa zúčastnil aj predseda PSK PaedDr. Milan Majerský, PhD. a poslankyňa PSK Ing. arch. Zita Pleštinská.


28.4.2022

Vzdanie sa poslaneckého mandátu

Poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Sulíne, Bc. Emília Hricková, sa v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov dňa 26.04.2022 vzdala poslaneckého mandátu.
17.2.2022

"Do minulosti"

Vážení občania, milí čitatelia, milovníci histórie!
Už dávnejšie som sa začala zaoberať myšlienkou, že dám na papier zoznam rodín, ktorí žili v našej obci. Dôvodom je to, že naša generácia a naše deti si nepamätajú mená niektorých rodín, ani to, kde žili, ani ich prezývky.
Chcem sa týmto poďakovať p. Helene Malastovej, bývalej dlhoročnej predsedníčke MNV v našej obci, ktorá mi dala kompletný súpis rodín počnúc Ščerbovkou, končiac mlynárom Pavľákom a tiež p. Anna Kičurovej zo Závodia, ktorá doplnila tento zoznam o rôzne zaujímavosti.
Veľa rodín v dôsledku biedy a chudoby sa z našej obce vysťahovalo do Čiech. Bolo to hlavne po vojne, keď sudetskí Nemci museli opustiť svoje príbytky a odísť do Nemecka. Zostalo po nich veľa prázdnych domov, kde museli všetko nechať. Tie potom obsadili aj naši občania a tak prišli k lepším životným podmienkam. Niektorí odišli na Ukrajinu, tam však treli ešte väčšiu biedu a tak sa poniektorí vrátili späť. Ďalšou príčinou úbytku ľudí boli choroby. Ľudia zomierali na choleru, týfus, červienku, pretože neboli lekári, ani peniaze na lieky.
Len pre zaujímavosť: v roku 1940 bolo v našej obci 729 obyvateľov, v roku 1948 mala obec 635 obyvateľov, dnes žije v našej obci 300 obyvateľov a vyzerá to tak, že pomaly pôjdeme s tým číslom nižšie a nižšie.
Chcem poprosiť všetkých pamätníkov, ak budete mať zaujímavé doplňujúce informácie, napíšte nám na našu emailovú adresu, my tie informácie do novej kolónky „Do minulosti“ radi doplníme, prípadne opravíme.

S úctou Anna Hiľáková, starostka


17.2.2022

Petičná akcia ZMOS za vyhlásenie referenda za viac volebných obvodov

Združenie miest a obcí Slovenska začína petičnú akciu, ktorej cieľom je vyhlásenie referenda za viac volebných obvodov pre parlamentné voľby.
 Na tomto linku dávame do pozornosti Tlačovú správu, Petičný hárok, Manuál k postupu pri zbere podpisov, Najčastejšie otázky a odpovede a tiež Informačné plagáty. 

https://www.zmos.sk/peticia.html


Celoslovenská výzva - športovo-charitatívne podujatie
9.2.2022

Celoslovenská výzva - športovo-charitatívne podujatie


VYTIAHNI nielen BEŽKY a pomôž Andrejke
Celoslovenská výzva, do ktorej sa môžete zapojiť akýmkoľvek pohybom na čerstvom vzduchu do 31.03.2022.
Športovo-charitatívne podujatie je určené pre celé Slovensko. Zapojiť sa môže každý, kto sa vyberie na bežkách, lyžiach, skialpoch, bicykli, či pešo kdekoľvek, kedykoľvek a na akúkoľvek dlhú trasu. Stačí cez formulár zaslať fotografiu s popisom, kde sa športovanie uskutočnilo.

Či už sa do športovania zapojíte alebo nie, zapojiť sa môžete do TOMBOLY PRE ANDREJKU a podporiť jej liečbu zaslaním príspevku v hodnote 5 EUR. Využite možnosť zaslania priamo cez QR kód na plagáte. Každý príspevok bude zaradený do žrebovania o Hlavnú cenu - Romantický pobyt v Kúpeľoch Smerdžonka v Červenom Kláštore. Tak neváhajte a pomôžte nám pomáhať. Informácie na: www.aktivnyzivot.sk
Úradná tabuľa

24.11.2021

Elektronické služby DCOM

Elektronické služby DCOM:

Na prihlásenie a prístup k elektronickým službám potrebujete občiansky preukaz s elektronickým čipom spolu s bezpečnostným osobným kódom (BOK), čítačku čipových kariet a inštalovaný softvér (program) v počítači. Na inštaláciu aplikácií potrebujete:
• Aplikáciu eID klient - na prihlasovanie;
• Ovládače - k čítačke kariet;
• Aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis - na podpisovanie;
- softvér nájdete v sekcii Na stiahnutie (www.slovensko.sk);
Na stránke máte k dispozícii nasledujúci softvér: ovládače k čítačke kariet, aplikáciu na prihlasovanie (eID klient) a balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

Elektronické služby pre obec Sulín zabezpečuje a sprostredkováva dátové centrum obcí a miest (DCOM). Správca obsahu a technický prevádzkovateľ projektu DCOM je DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS).
Pre využívanie elektronických služieb sa užívateľ musí najskôr prihlásiť.

Prihlásiť sa:

_______________________________________
• Odpady a drobné stavebné odpady
- miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Oznámením poplatník plní povinnosť oznámiť správcovi dane v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti, ako aj zmeny v okolnostiach rozhodujúcich pre určenie poplatkovej povinnosti. Lehota na oznámenie je do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.
Elektronické podanie:
Oznámenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (FO)
Oznámenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, množstvový zber (FO)
________________________________________
• Daň z nehnutelnosti
- predmetom dane z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Prostredníctvom eSlužby sa vytvárajú podmienky pre vyplnenie a podanie daňového priznania k tejto dani. Na základe identifikácie daňovníka sa vyhľadajú informácie potrebné k podaniu daňového priznania, ktoré sú k dispozícii vo verejných registroch.
Elektronické podanie:
Priznanie k dani z nehnuteľnosti (FO)
________________________________________
• Daň za psa
- predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Prostredníctvom eSlužby sa vytvárajú podmienky pre vyplnenie a podanie daňového priznania k tejto dani.
Elektronické podanie:
Priznanie k dani za psa (FO)
________________________________________
https://www.dcom.sk/pre-obcanov-a-firmy
201902010931260.c0cd0f9560def6b27bbf03fbcf21f82a201902010929500.logo-pl-skrot201902010938190.index201902010951190.sv-spis