Úradná tabuľa

24.11.2021

Elektronické služby DCOM

Elektronické služby DCOM:

Na prihlásenie a prístup k elektronickým službám potrebujete občiansky preukaz s elektronickým čipom spolu s bezpečnostným osobným kódom (BOK), čítačku čipových kariet a inštalovaný softvér (program) v počítači. Na inštaláciu aplikácií potrebujete:
• Aplikáciu eID klient - na prihlasovanie;
• Ovládače - k čítačke kariet;
• Aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis - na podpisovanie;
- softvér nájdete v sekcii Na stiahnutie (www.slovensko.sk);
Na stránke máte k dispozícii nasledujúci softvér: ovládače k čítačke kariet, aplikáciu na prihlasovanie (eID klient) a balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

Elektronické služby pre obec Sulín zabezpečuje a sprostredkováva dátové centrum obcí a miest (DCOM). Správca obsahu a technický prevádzkovateľ projektu DCOM je DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS).
Pre využívanie elektronických služieb sa užívateľ musí najskôr prihlásiť.

Prihlásiť sa:

_______________________________________
• Odpady a drobné stavebné odpady
- miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Oznámením poplatník plní povinnosť oznámiť správcovi dane v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti, ako aj zmeny v okolnostiach rozhodujúcich pre určenie poplatkovej povinnosti. Lehota na oznámenie je do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.
Elektronické podanie:
Oznámenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (FO)
Oznámenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, množstvový zber (FO)
________________________________________
• Daň z nehnutelnosti
- predmetom dane z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Prostredníctvom eSlužby sa vytvárajú podmienky pre vyplnenie a podanie daňového priznania k tejto dani. Na základe identifikácie daňovníka sa vyhľadajú informácie potrebné k podaniu daňového priznania, ktoré sú k dispozícii vo verejných registroch.
Elektronické podanie:
Priznanie k dani z nehnuteľnosti (FO)
________________________________________
• Daň za psa
- predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Prostredníctvom eSlužby sa vytvárajú podmienky pre vyplnenie a podanie daňového priznania k tejto dani.
Elektronické podanie:
Priznanie k dani za psa (FO)
________________________________________
https://www.dcom.sk/pre-obcanov-a-firmy
201902010931260.c0cd0f9560def6b27bbf03fbcf21f82a201902010929500.logo-pl-skrot201902010938190.index201902010951190.sv-spis202211041237480.psk-logo
Nastavenia cookies