Sulín – zlúčená obec

V januári 1960 sa Malý a Veľký Sulín a Závodie zlúčili do jednej obce Sulín.Po zlúčení obec mala pri jednotlivých sčítaniach obyvateľstva takýto počet obyvateľov:

 • 1961 - 787
 • 1970 - 704
 • 1980 - 533
 • 1991 - 472
 • 2001 - 438

V roku 1991 bolo v obci 103 domov a 472 obyvateľov. Národnostné zloženie a vierovyznanie obyvateľov bolo takéto:

Národnosť:

 • slovenská: 468
 • rusínska: 8
 • ukrajinská: 3

Náboženstvo:

 • rímskokatolícke: 21
 • gréckokatolícke: 432
 • nezistené: 19

V roku 1968 bola obnovená činnosť gréckokatolíckej cirkvi a do obce sa vrátil gréckokatolícky farár Ján Nemčík. Významnou udalosťou v náboženskom živote obyvateľov Sulína bola návšteva pomocného biskupa Mons. ThDr. Vasiľa Hopku, ktorý bol hlavným celebrantom na odpustovej slávnosti v obci v roku 1972.

Do roku 1989 v obci pôsobili tieto spoločenské organizácie: Československý Červený kríž, Jednota - Spotrebné družstvo, Kultúrny zväz ukrajinských pracujúcich, Slovenský zväz žien, Socialistický zväz mládeže, Zväz československo - sovietskeho priateľstva, Telovýchovná jednota, Zväzarm a Zväz invalidov. Po prevrate v roku 1989 bol v obci utvorený Základný kolektív Zväzu mladých, ktorého predsedom sa stal Miroslav Tyliščák. 19. novembra 1991 bolo utvorené Združenie bývalých urbarialistov obce Sulín a tým obnovená činnosť bývalého urbariátu. Predsedom sa stal Peter Olekšák.

Po oslobodení bola v Sulíne zavedená elektrická sieť (slávnostné zapojenie sa uskutočnilo 20. 2. 1960, v Závodí v auguste 1963, osada Doščana a Ščerbovka boli elektrifikované v roku 1965)22, miestny rozhlas (v roku 1962), verejné osvetlenie (v roku 1971), postavené nové rodinné domy, škola (v roku 1959), budova Jednoty Spotrebného družstva (vo Veľkom Sulíne roku 1965, v Malom Sulíne roku 1972), vodovod (vo Veľkom Sulíne roku l970, v Malom Sulíne roku 1993, v Závodí roku 1987), požiarna zbrojnica (v roku 1971), budova MNV ( v roku 1971), dom kultúry (v Malom Sulíne v roku 1972, v Závodí v roku 1976), príjazdová cesta do obce (1. etapa po prameň Sulínka bola ukončená v roku 1963), zriadená autobusová linka (prvýkrát prišiel autobus k prameňu Sulínka 16. 6. 1963), miestne komunikácie, televízny vykrývač (v roku 1976), zrekonštruovaný a obnovený prameň Sulínka (v roku 1979), futbalové ihrisko, objekty JRD a ďalšie stavby.

Do založenia JRD obyvatelia boli súkromne hospodáriaci roľníci, ktorí 10. 10. 1970 založili Spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov. Za predsedu bol zvolený Michal Hutník. Časť obyvateľov pracovala v závodoch v Košiciach, v Liptovskom Mikuláši, Poprade, Starej Ľubovni a inde.

Prevratové udalosti v roku 1989 neobišli ani obec Sulín. Po generálnom štrajku sa konali v obci verejné zhromaždenia občanov (17. 12., 27. 12. 1989 a 4. 3. 1990). Utvorené bolo hnutie Verejnosť proti násiliu (VPN), ktorého predsedom sa stal Ján Maľarčík. Do marca 1990 boli v obci iba dve politické strany VPN a KSS. 15. 3. 1990 sa konala ustanovujúca schôdza Kresťansko-demokratického hnutia, na ktorej za predsedu bol zvolený Peter Olekšák. 14. 5. 1990 na plenárnom zasadnutí MNV bol zvolený nový predseda MNV Štefan Malast zo Starej Ľubovne a za tajomníka Mikuláš Hutník. Vo voľbách starostu obce, ktoré sa konali 19. 11. 1991, bol za starostu zvolený Miroslav Tyliščák. Funkciu vykonával do roku 2002. V dňoch 6. a 7. 12. 2002 sa v Slovenskej republike konali ďalšie komunálne voľby do orgánov samosprávy obce, v ktorých za starostku obce bola zvolená Anna Hiľáková.

Transformácia spoločensko-politických a ekonomických pomerov sa v plnej šírke premietla aj do života obce. Zmena systému verejnej správy síce zvýšila právomoci obecnej samosprávy, v hospodárskej oblasti však transformácia mala negatívny dopad na obyvateľov obce, predovšetkým do roku 1989 nepoznaným javom, nezamestnanosťou. Rozvoj obce po roku 1989 sa aj napriek nesmierne zložitým ekonomickým podmienkam nezastavil. Uskutočnené boli mnohé akcie investičného charakteru. V decembri 1991 bola v obci, v priestoroch bývalej kuchyne Roľníckeho družstva, zriadená pekáreň, ktorá zásobovala chlebom a pečivom nielen Sulín, ale i okolité obce. Z ekonomických dôvodov (pre nerentabilnosť) bola pekáreň 28. februára 2003 zrušená.

V roku 2004 bola do prevádzky uvedená malá vodná elektráreň, ktorej vlastníkom je spoločnosť RIMY. Výkon elektrárne je 750 KW. Pre turistov sú neobyčajne príťažlivé štyri rybníky pre chov pstruhov a sivoňa amerického, ktoré vybudoval Sergej Fidzina. Rybníky sú napájané čistou pramenitou vodou z miestneho potoka.

Pred starostkou obce a obecným zastupiteľstvom stoja mnohé veľmi náročné úlohy. Prvoradou úlohou starostky Anny Hiľákovej a obecného zastupiteľstva je realizovať najmä investičné akcie, ktoré prispejú k ďalšiemu rozvoju obce.

Nastavenia cookies