Voľby 2018

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.11.2018

Obec Sulín mala ku dňu vyhlásenia volieb 320 obyvateľov.

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne dňa 04.08.2018 uznesením č. 228 určilo v zmysle ust. § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s rozhodnutím predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov SR pod č. 203/2018 Z. z., že Obecné zastupiteľstvo v Sulíne vo volebnom období 2018 - 2022 bude mať 5 poslancov.
Uznesením č. 229 zo dňa 04.08.2018 schválilo jeden volebný obvod.
Publikované: 27.8.2018 | Aktualizácia: 27.8.2018 | Zobrazené: 38