Program zasadnutia OZ 29.6.2018

Program XVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 29.06.2018 o 18,00 hod.


1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Komunitný plán sociálnych služieb obce Sulín 2018 – 2023
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2017
5. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2017
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018
7. Plnenie rozpočtu k 31.05.2018
8. Úprava rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 2/2018
9. Plnenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sulín na roky 2016 -2022
10. Žiadosti o odkúpenie časti obecnej parcely KN-E 4420/1
11. Návrh Zmluvy o prenájme poľnohospodárskych pozemkov s Roľníckym družstvom „Prameň“ Sulín
12. Žiadosť o predĺženie nájmu obecného pozemku
13. Návrh na uvítania detí do života
14. Rôzne: a) Organizovanie III. ročníka stretnutia Sulín - Zegiestów
b) Informácia o prácach v kultúrnom dome
c) Oboznámenie sa zo zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov
15. Interpelácia poslancov - diskusia
16. Záver

Publikované: 29.6.2018 | Zobrazené: 14